Πως το παρελθόν βοηθάει το μέλλον της Ευρώπης;

Μηνύματα των EuropaNostra, EllinikiEtairia (ELLET) και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σχοινά και του καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη

Γιατί ένα οικονομικό φόρουμ όπως αυτό των Δελφών, συμπεριλαμβάνει τον πολιτισμό και τη συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών, στις «νέες πραγματικότητες» που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί; Πως οι αρχαίοι Δελφοί μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τους Ευρωπαϊστές-ομοσπονδιστές;

Τοποθετήθηκαν –ή και απάντησαν-  καταρτισμένοι εκπρόσωποι φορέων και επιστήμονες μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που εξασφάλισαν οι διοργανωτές του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Παρακολουθήσαμε αυτές τις συζητήσεις και σας παραθέτουμε τα ερωτηματικά που τέθηκαν, κάποια απ’ αυτά ίσως ρητορικά (ερωτήματα).

Ο …αναπτυξισισμός (ειρωνικός όρος) απειλεί την Ευρώπη;

Η ηθική της οικονομίας πως (και πόσο) συνδέεται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες;

Εάν ο “homo-economicus” χάσει την ψυχή του… τι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ως ευρωπαϊκή κοινωνία;

«Οικονομικά της ευτυχίας». Όταν οι τέχνες ανθούν, οι πολίτες αποδίδουν περισσότερο στον επαγγελματικό τους τομέα.Πως συντελεί αυτό στην άνοδο των δεικτών της οικονομίας;

Προωθείται η οικονομίστικου τύπου παιδεία; Η υποχώρηση των κλασσικών σπουδών αλώνει την εκπαίδευση; Τελικά αυτό το φαινόμενο πως διαμορφώνει τις κοινωνίες των κρατών μελών;

Η τεχνητή νοημοσύνηκαι οι αλγόριθμοι απειλούν το ανθρωπιστικό μας μέλλον;

Πως μπορεί η ελληνική, οικουμενική γλώσσα, που «γέννησε λέξεις» για τις περισσότερες φιλοσοφικές έννοιες, να διαφωτίσει και πάλι την Ευρώπη;

Symmetry, economy, ethicalharmony (συμμετρία, οικονομία, ηθική αρμονία)πρέπει να είναι οι Πυξίδες για τηνmetaepoch(μετά-εποχή) της Ε.Ε.?

Μια Ε.Ε. που στηρίζεται στις αξίες, μπορεί πιο εύκολα να κατορθώσει τη συνοχή που είναι το κύριο ζητούμενο για την επιβίωσή της;

Πως τα ιερά μνημεία της αρχαιότητας (όπως οι Δελφοί), μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση; Ιερά μνημεία που «κατάφεραν» και έμειναν άθικτα…

Θρησκεία – Ηθική – Πολιτική – Τέχνες, ήταν το τετράπτυχο της επιτυχίας των αρχαίων Δελφών (Αμφικτυονιών). Πως μπορεί να εμπνευστεί από τη λειτουργία των Δελφών η Ευρώπη;

Αξίζει να κλείσουμε την αναφορά μας στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με κάτι που μας θύμισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. ΜαςθύμισετηνρήσητουτραγουδιστήτωνU2, Bono: ηΕυρώπηείναι μια ιδέα που πρέπει να γίνει αίσθηση (Europeisathought, thathastobecomeafeeling)… Οκ. Σχοινάς, σχολίασε, ότι θα ήθελε να το έχει πει ο ίδιος πρώτος… Τόσο σημαντικό το θεωρεί να το κατορθώσουμε αυτό. Όταν μιλάμε λοιπόν για ιδέες και αισθήσεις… ο πολιτισμός και η συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών, ίσως να δείχνουν την κατεύθυνση για τη συνοχή της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητη σημείωση: Η Δελφική Αμφικτυονία ήταν μια ομοσπονδία δώδεκα φυλών της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας που αποτελούσε αρχικά θρησκευτική ένωση, ενώ αργότερα απέκτησε και πολιτική σημασία. Το Αμφικτυονικό Συνέδριο λάμβανε χώρα δύο φορές τον χρόνο και κάθε φυλή είχε δύο ψήφους.Κάθε φυλή έστελνε 2 αντιπροσώπους σε κάθε συνέδριο. Από αυτούς, ο ένας ονομαζόταν “Πυλαγόρας” και κύριος ρόλος του ήταν η συμμετοχή στη συζήτηση των προς ψήφιση αιτημάτων και η αντιπροσώπευση της πόλης του και ο άλλος ονομαζόταν “Ιερομνήμονας” και ήταν αυτός που ψήφιζε. Με την πάροδο του χρόνου το μαντείο των Δελφών εξελίχθηκε σε σημαντικό πανελλήνιο θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο που έχαιρε παγκόσμιας ακτινοβολίας και αναγνώρισης.

Οι σημειώσεις προκύπτουν από τις παρακάτω συζητήσεις του φόρουμ των Δελφών:

IN CONVERSATION: PROMOTING A VALUE BASED EUROPE
Content partner: Europa Nostra
✓MargaritisSchinas, Vice President, Promoting our European Way of Life, European Commission✓VictoriaHislop, Novelist, UK
✓Chair: SneškaQuaedvlieg–Mihailović, Secretary General, Europa Nostra

ETHICAL MANAGEMENT: ECONOMIC IMPERATIVE OR UTOPIA?
✓ Jean-Francois Dortier, Sociologist; Founder, Sciences Humaines
✓GhislainDeslandes, Philosopher; Professor, ESCP Business School
✓Dr. Nikos Erinakis, Scientific Director ENA; Dr. of Philosophy, Universities of London & Oxford
✓ Chair: Mary Adamopoulou, Journalist, TA NEA

THE SPIRIT OF THE PLACE:
PRESERVING THE CULTURAL AND NATURAL LANDSCAPE OF THE
WORLD HERITAGE SITE OF DELPHI
In memory of Costas Carras
✓Lydia Carras, President, EllinikiEtairia& Council member of Europa Nostra✓PaulKalligas, Director, European Cultural Centre of Delphi✓Bruce Clark, Journalist, The Economist

GREEK LANGUAGE: 40 CENTURIES: PAST, PRESENT, FUTURE
✓GiorgosBabiniotis, Professor of Linguistics, University of Athens
✓ Chair: Vicky Flessa, Philologist of Classics; Journalist, ERT, TV Greek Parliament

STATEMENT: DELPHIC IDEAS: POLIS ECUMENE
✓ Alexandros Mallias, Amb. (ret), of the Hellenic Republic to Washington D.C. (2005-2009)
✓ Chair: Vicky Flessa, Philologist of Classics; Journalist, ERT, TV Greek Parliament

 

————————————————————————————————-

 

Europe like Delphi of the ancient Greeks?

How does the past help Europe’s future?

Messages from Europa Nostra, EllinikiEtairia (ELLET) and the Vice President

of the European Commission Mr. Schoinas and Professor Babiniotis

 

Why does an economic forum like the one in Delphi include culture and the contribution of the humanities to the “new realities” to which the European Union must adapt? How can ancient Delphi be an inspiration to the European-Federalists?

Qualified representatives of institutions and scientists were placed – or answered – through very interesting discussions provided by the organizers of the 7th Delphi Economic Forum.

We have been following these discussions and we are quoting the questions that have been asked, some of which may be rhetorical (questions).

Growthism (ironic term) threatens Europe?

How (and how much) is the ethics of economics related to the humanitarian sciences?

If the “homo-economicus” loses his soul… what will we be able to achieve as a European society?

“Economics of happiness”. When the arts flourish, citizens perform more in their professional field. How does this contribute to the rise of economic indicators?

Is financial education promoted? Is the decline of classical studies destroying education? After all, how does this phenomenon shape the societies of the Member States?

Do artificial intelligence and algorithms threaten our human future?

How can the Greek, universal language, which “gave birth to words” for most philosophical meanings, enlighten Europe again?

Symmetry, economy, ethical harmony (all Greek words) must be the Compasses for the meta epoch (post-era) of the EU;

An EU based on values, can it more easily achieve the cohesion that is the main issue for its survival?

How can the sacred monuments of antiquity (such as Delphi) be an inspiration? Holy monuments that “succeeded” and remained intact…

Religion – Ethics – Politics – Arts, was the fourfold success of ancient Delphi (Amfiktionia). How can Europe be inspired by the operation of Delphi?

It is worth closing our report of the 7th Delphi Economic Forum, with something that reminded us of the Vice President of the European Commission for the Promotion of the European Lifestyle, Mr. MargaritisSchoinas. He Reminded us of the saying of the U2 singer, Bono: Europe is a thought, that has to become a feeling… Mr. Schoinas, commented that he would like to have said himself first what Bono said. He considers it so important to achieve this. So when we talk about ideas and senses… culture and the contribution of the humanitarian sciences, may show the direction for the cohesion of civil society in the Member States of the European Union.

Necessary note: The Delphic Amphictyonies was a federation of twelve tribes of Central Greece and Thessaly that was initially a religious union, while later it acquired political significance. The Amphitheater Congress took place twice a year and each tribe had two votes. Each tribe sent 2 delegates to each conference. One of them was called “Pylagoras” and his main role was to participate in the discussion of the demands to be voted and the representation of his city and the other was called “Hieromonmona” and was the one who voted. Over time, the oracle of Delphi developed into an important pan-Hellenic religious and political center that enjoyed worldwide renown and recognition.

 

The notes are from the following discussions of the Delphi forum:

IN CONVERSATION: PROMOTING A VALUE BASED EUROPE
Content partner: Europa Nostra
✓MargaritisSchinas, Vice President, Promoting our European Way of Life, European Commission✓VictoriaHislop, Novelist, UK
✓Chair: SneškaQuaedvlieg–Mihailović, Secretary General, Europa Nostra

ETHICAL MANAGEMENT: ECONOMIC IMPERATIVE OR UTOPIA?
✓ Jean-Francois Dortier, Sociologist; Founder, Sciences Humaines
✓GhislainDeslandes, Philosopher; Professor, ESCP Business School
✓Dr. Nikos Erinakis, Scientific Director ENA; Dr. of Philosophy, Universities of London & Oxford
✓ Chair: Mary Adamopoulou, Journalist, TA NEA

THE SPIRIT OF THE PLACE:
PRESERVING THE CULTURAL AND NATURAL LANDSCAPE OF THE
WORLD HERITAGE SITE OF DELPHI
In memory of Costas Carras
✓Lydia Carras, President, EllinikiEtairia& Council member of Europa Nostra✓PaulKalligas, Director, European Cultural Centre of Delphi✓Bruce Clark, Journalist, The Economist

GREEK LANGUAGE: 40 CENTURIES: PAST, PRESENT, FUTURE
✓GiorgosBabiniotis, Professor of Linguistics, University of Athens
✓ Chair: Vicky Flessa, Philologist of Classics; Journalist, ERT, TV Greek Parliament

STATEMENT: DELPHIC IDEAS: POLIS ECUMENE
✓ Alexandros Mallias, Amb. (ret), of the Hellenic Republic to Washington D.C. (2005-2009)
✓ Chair: Vicky Flessa, Philologist of Classics; Journalist, ERT, TV Greek Parliament